De proeftijd in een Nederlandse arbeidsovereenkomst

  • von Wouter Timmermans
  • 21 Feb, 2017

Aan een proeftijd in een arbeidsovereenkomst worden bijzondere wettelijke eisen gesteld. Wilt u met uw werknemer een arbeidsovereenkomst aangaan, let er dan op dat u aan deze vereisten voldoet. Doet u dat niet dan kan dat grote financiële consequenties voor u hebben.


Schriftelijkheidsvereiste

Om van een geldige proeftijd te kunnen spreken, dient deze schriftelijk te worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, of dient deze in een toepasselijke cao te zijn geregeld.Is niet aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan dan is de proeftijd nietig en wordt er vanuit gegaan dat er geen proeftijd is overeengekomen. Dat betekent dat u uw werknemer niet in de proeftijd naar huis kunt sturen. Doet u dat toch dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken het ontslag nietig te verklaren. Daarnaast kan de werknemer in dezelfde procedure wedertewerkstelling vorderen en betaling van het achterstallig loon, incl. een verhoging van maximaal 50%, te vermeerderen met wettelijke rente.


De proeftijd dient voor zowel de werkgever als de werknemer gelijk te zijn

De proeftijd is ook nietig, wanneer deze voor de werknemer langer is dan voor de werkgever of andersom.

 

De maximale duur van de proeftijd

Er kan geen proeftijd worden overeengekomen, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden.


Een proeftijd mag ten hoogste één maand bedragen in het geval van:

-        een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter dan twee jaar, maar langer dan zes maanden duurt

-        een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om een arbeidsovereenkomst voor de duur van het vervangen van een zieke werknemer.


Een proeftijd mag ten hoogste twee maanden bedragen in het geval van:

-        een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van twee jaar of langer

-        een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

-        een regeling daaromtrent in een toepasselijke cao

 

Het overschrijden van de maximale wettelijke termijn heeft tot gevolg dat de proeftijd nietig is.

De termijn van de proeftijd begint te lopen vanaf het moment waarop de werknemer feitelijk begint met werken.

 

Opzegging in de proeftijd

Een werknemer dient binnen de proeftijd te worden opgezegd. Ook is het mogelijk om de werknemer met een beroep op de proeftijd op te zeggen, nog voordat de werknemer daadwerkelijk begonnen is met werken. De werkgever dient de werknemer op verzoek de reden van de opzegging schriftelijk mede te delen.


Share by: