Nederlandse en Duitse algemene voorwaarden

  • von Wouter Timmermans
  • 18 Apr, 2017

Een Nederlandse ondernemer die met een Duitse ondernemer zaken doet, kan op de overeenkomst zijn Nederlandse algemene voorwaarden van toepassing verklaren en deze vervolgens aan de Duitse wederpartij ter hand stellen. Van belang is om de algemene voorwaarden, indien de Duitse ondernemer geen Nederlands spreekt, in het Duits te laten vertalen, om overeen te komen dat Nederlands recht van toepassing is en om een forumkeuze voor een Nederlandse rechter op te nemen. In geval van een geschil kan de zaak aan een Nederlandse rechter voorgelegd worden. De Nederlandse rechter kan het geschil dan aan de hand van het Nederlands recht toetsen. 

Indien echter Duits recht gunstiger is, kan het zinvol zijn dit op te nemen, tezamen met een forumkeuze voor een Duitse rechter. Gaat het om een koopovereenkomst ten aanzien van roerende zaken dan is het van belang om te bekijken of het Weens Koopverdrag mogelijk van toepassing is, en om dit - indien dat wenselijk is - uitdrukkelijk uit te sluiten. Het Weens Koopverdrag is in de regel verkopervriendelijk. Wordt het niet uitdrukkelijk uitgesloten dan zijn, ondanks een uitdrukkelijke rechtskeuze voor het Duitse of Nederlandse recht, in beginsel de regels van het Verdrag automatisch van toepassing. Veel Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken doen weten dat niet, en worden in geval van een geschil zodoende geconfronteerd met de voor hen doorgaans onbekende rechtsregels van het Weens Koopverdrag.

In geval de Nederlandse ondernemer zijn producten of diensten aan Duitse consumenten aanbiedt dan ligt de situatie weer anders. Het verdient aanbeveling in dat geval Duitstalige algemene voorwaarden te hanteren en deze aan te laten passen aan het Duitse recht.

 


Share by: