Procederen in Duitsland

  • von Wouter Timmermans
  • 18 Jul, 2016

Wordt u geconfronteerd met een civiele procedure in Duitsland dan is het goed om meer achtergrondinformatie ten aanzien van een dergelijke procedure te hebben. Lees hieronder meer.

Klageverfahren

Procedures met een belang tot en met € 5.000,00 worden aanhangig gemaakt bij het Amtsgericht (kantongerecht). In procedures voor het Amtsgericht zijn de procespartijen niet verplicht zich door een Rechtsanwalt (Duitse advocaat) te laten bijstaan. Ligt het belang hoger dan € 5.000,00 dan dient de procedure bij het Landgericht (de rechtbank) te worden ingeleid. Eiser stelt een Klage (dagvaarding) op en stuurt deze naar de rechtbank. De rechtbank draagt vervolgens zorg voor de betekening van de dagvaarding aan het adres van gedaagde. Doorgaans gebeurt dit gewoon per post. De rechtbank kan gedaagde daarbij de datum voor een mondelinge behandeling ( früher erster Termin) mededelen. Meestal zal echter gedaagde de gelegenheid krijgen om de rechtbank binnen 2 á 3 weken na de betekening mede te delen of hij zich tegen de dagvaarding wenst te verdedigen. Laat hij dat na, dan zal de rechtbank in beginsel een verstekvonnis tegen hem wijzen. Nadat gedaagde schriftelijk inhoudelijk op de dagvaarding heeft gereageerd, zal door de rechter een zitting worden ingepland met als doel om de feitelijke en juridische situatie met partijen te bespreken en indien nodig bewijs te verzamelen, bijvoorbeeld door middel van het horen van getuigen. Vaak zal een rechter proberen ter zitting partijen tot een schikking te bewegen. Komt deze niet tot stand dan zal in de regel na circa 3 weken een eindvonnis volgen. Hoger beroep dient binnen 1 maand na betekening van het vonnis te worden ingesteld.

 

Mahnverfahren

Deze procedure geeft een schuldeiser met een opeisbare, onbetwiste geldvordering de mogelijkheid op een relatief snelle en goedkope wijze een titel tegen een schuldenaar te verkrijgen. Het Mahnverfahren wordt bij het Amtsgericht (kantongerecht) ingeleid. In internationale zaken waarbij verzoeker geen woonplaats of zetel in Duitsland heeft, is uitsluitend het Amtsgericht Berlin-Wedding bevoegd. Verzoeker is niet verplicht zich door een Rechtsanwalt te laten vertegenwoordigen. De gehele afloop van de procedure verloopt schriftelijk/electronisch (middels formulieren) zonder dat een mondelinge behandeling plaatsvindt.

Verzoeker dient een formulier in, een zogenaamde Mahnantrag. Daarin wordt aangegeven, om welke partijen het gaat, alsmede de aard en de hoogte van de vordering. Bewijsstukken hoeven niet te worden toegevoegd. De rechtbank toetst slechts of de Mahnantrag aan alle formele vereisten voldoet. Vervolgens stelt de rechtbank als beslissing een zogenaamd Mahnbescheid vast. Dit wordt schriftelijk aan partijen meegedeeld waarbij van verweerder wordt geëist de prestatie binnen twee weken na betekening te verrichten of hiertegen bezwaar bij het Amtsgericht in te dienen. Dit bezwaar hoeft niet nader onderbouwd te zijn. Er hoeft enkel en alleen een kruisje te worden gezet bij het hokje bezwaar. Verzoeker heeft dan de keuze de procedure als Klageverfahren voort te zetten. Wenst hij dat niet dan eindigt het Mahnverfahren en draagt hij in beginsel de volledige proceskosten. Indien geen bezwaar wordt gemaakt, volgt een Vollstreckungsbescheid (titel). Indien verweerder binnen twee weken na betekening van het Vollstreckungsbescheid geen verzet heeft ingediend, geldt deze als titel. Hiermee kan de tenuitvoerlegging worden ingezet. Dient verweerder wel tijdig verzet in dan geldt hetzelfde als hierboven vermeld voor wat betreft het indienen van bezwaar tegen het Mahnbescheid.

In geval van een grensoverschrijdende incasso’s van opeisbare, onbetwiste vorderingen bestaat de mogelijkheid om een Europese betalingsbevelprocedure in te leiden. Één voor geringe vorderingen (tot en met € 2.000,00) of een normale Europese betalingsbevelprocedure. Anders dan bij bovengenoemde procedure krijgt verweerder hier slechts eenmaal de mogelijkheid bezwaar tegen de vordering van eiser in te dienen (en wel binnen 30 dagen). Doet hij dat niet (tijdig) dan verkrijgt verzoeker een titel die in nagenoeg alle EU-landen automatisch ten uitvoer kan worden gelegd.

 

Urkunden- und Wechselprozess

In deze versnelde procedure kan men aan de hand van bepaalde originele schriftelijke stukken laten vaststellen of er een vorderingsrecht ten aanzien van bijvoorbeeld een geldschuld bestaat.

Gedaagde mag alleen tegenbewijs leveren voor zover dat met Urkunden mogelijk is. Behalve partijen zelf worden geen getuigen gehoord of deskundigen benoemd. Wordt de vordering van eiser in deze procedure toegewezen dan betreft het een vonnis onder voorbehoud. Gedaagde heeft dan de mogelijkheid in een civiele hoofdprocedure (nog steeds in eerste aanleg) dit onder voorbehoud gewezen oordeel aan te vechten en om de rechter te verzoeken de vordering van eiser af te wijzen.

 

Einstweilige Verfügung  

Deze procedure is bedoeld om in spoedeisende zaken, reeds voorafgaande aan een mogelijk nog op te starten civiele hoofdprocedure een voorlopige titel te verkrijgen. Er kan een ge- of verbod worden gevorderd. Een geldvordering kan niet worden ingesteld. Een mondelinge behandeling vindt in beginsel niet plaats. Wordt er geen mondelinge zitting gehouden dan heeft gedaagde de mogelijkheid alsnog bezwaar ( Widerspruch) tegen de beslissing van de rechter indienen. Dit heeft echter geen schorsende werking zodat het vonnis door eiser gewoon ten uitvoer kan worden gelegd.

Eiser moet zijn vordering aannemelijk maken. Hij hoeft deze in beginsel niet te bewijzen. Een van de vereisten van deze procedure is dat eiser aantoont dat hij een spoedeisend belang heeft. Het te lang wachten voordat men na de eerste sommatie deze procedure opstart, kan er toe leiden dat de rechter meent dat er geen sprake (meer) is van een spoedeisend belang.

 

Selbständiges Beweisverfahren

Deze procedure biedt de mogelijkheid voorafgaande aan een civiele procedure op een redelijk snelle manier bewijs veilig te stellen. Dit om te voorkomen dat het bewijs anders verloren zou gaan. Ook kan men hiermee een dreigende civiele procedure proberen te verhinderen. Het gaat hierbij onder meer om een getuigenverhoor, een schouw, of het inwinnen van een deskundigenadvies. Deze procedure is mogelijk met wederzijdse goedkeuring van de wederpartij, indien latere bewijsverkrijging door het mogelijke verlies van bewijsmiddelen gevaar loopt, of in geval van een ander gerechtvaardigd belang. Het verkregen bewijs, zoals een deskundigenbericht heeft in de daaropvolgende hoofdprocedure dezelfde werking als wanneer het daarin was verkregen.

Share by: